Roberts Zīle

Zīle turpinās darbu Transporta, tūrisma, Rūpniecības, pētniecības, enerģētikas komitejās

16.jūlijs, Strasbūra. Eiropas Parlamenta jaunā sasaukuma pirmajā plenārsēdē šodien tika apstiprināts parlamentāro komiteju sastāvs. Deputāts Roberts Zīle (TB/LNNK, Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa) kā pilntiesīgs loceklis darbosies Transporta un tūrisma komitejā, bet kā aizstājējs - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. R. Zīle turpinās aizsāktos darbus abās komitejās, jo to sastāvā viņš darbojās arī Parlamenta iepriekšējā sasaukumā. Abas komitejas ir t. s. "likumdošanas komitejas", jo tajās galvenokārt notiek darbs pie ES normatīvo aktu (regulu un direktīvu) izstrādes. Komentējot savus turpmākos svarīgākos darba uzdevumus abās komitejās, Roberts Zīle uzsver: "Transporta jomā svarīgākais būs panākt, lai ES transporta pakalpojumu tirgū visu dalībvalstu, tostarp Latvijas, uzņēmējiem tiktu nodrošināti vienlīdzīgas un godīgas konkurences apstākļi, lai tiktu likvidēti atlikušie šķēršļi pilnībā brīvam tirgum un lai, aizbildinoties ar "sociālo un algu dempingu", netiktu radīti jauni šķēršļi". "Lielu vērību pievērsīšu arī pasažieru tiesībām", piebilst deputāts. "Savukārt enerģētikas jomā svarīga ir vienota ES enerģijas tirgus izveide un Latvijas iekļaušana ES enerģijas tīklos, lai novērstu pašreizējo situāciju, kad Baltijas valsis ir izolētas "enerģijas salas", kas pilnībā atkarīgas no Krievijas enerģijas piegādēm", norāda R. Zīle. Roberts Zīle Transporta un tūrisma komitejā turpinās pildīt t. s. "politiskās grupas koordinatora" pienākumus. Viņš koordinēs pārējo ECR grupas deputātu darbu šajā komitejā, kā arī pārstāvēs ECR Grupu, visām politiskajām grupām lemjot par komitejas organizatorisko un likumdošanas darbu. Transporta un tūrisma (TRAN) komitejā notiek ES likumdošanas izstrāde ES kopējās dzelzceļa, autoceļu, iekšējo ūdensceļu, jūras un gaisa transporta politikas jomās. Komiteja ir atbildīga par:

 • noteikumiem, kas tiek piemēroti kravu un pasažieru transportam;
 • Eiropas transporta infrastruktūras izveidi;
 • noteikumiem attiecībā uz transporta pakalpojumu sektoru;
 • transporta drošības jautājumiem;
 • pasta pakalpojumu sektoru;
 • tūrisma jautājumiem.

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komiteja ir atbildīga par:

 • ES rūpniecības politiku un jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
 • ES pētniecības politiku;
 • kosmosa politiku;
 • Kopienas pasākumiem saistībā ar enerģētikas politiku vispār, enerģijas piegādes drošību un energoresursu efektivitāti, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīkla izveidi un attīstību enerģētikas infrastruktūras nozarē;
 • kodolenerģijas sektoru;
 • informācijas tehnoloģijām, ieskaitot telekomunikācijas infrastruktūru.

Parlamentā darbojas 20 pastāvīgās komitejas. Tās atbild par Parlamenta plenārsēžu darba sagatavošanu un tajās, pamatojoties uz likumdošanas priekšlikumiem, ar kuriem Parlaments ir iepazinies vai par kuriem tas apspriežas, tiek izstrādāti ziņojumi; var tikt sagatavoti arī patstāvīgie ziņojumi par jautājumiem, kas pēc paša Parlamenta domām ir būtiski - šādiem patstāvīgajiem ziņojumiem nav juridiska spēka un tie ir rekomendējoša rakstura.