Roberts Zīle

Zemākas izmaksas microuzņēmumiem

EP plenārsēde | 8. - 12. marts | Strasbūra

10. marts | Parlamenta plenārsesija | Parlamenta viedoklis par ES izaugsmes plānu EU2020

Parlaments pieņems rezolūciju par pagājušā nedēļā publiskoto EU2020 stratēģiju nodarbinātībai un izaugsmei, kas par trīs svarīgākajiem izaugsmes virzītājiem nosaka "gudru" izaugsmi (veicinot zināšanas, inovāciju, izglītību un digitālo sabiedrību), ilgtspējīgu izaugsmi (efektīvāka resursu izmantošana) un iekļaujošu izaugsmi (labāka iesaiste darba tirgū, iemaņu apguve un cīņa ar nabadzību). ECR grupa savā rezolūcijā pozitīvi vērtē faktu, ka stratēģijā liela vērība pievērsta ES brīvajam tirgum kā ES ekonomikas izaugsmes pamatam. Taču Grupa ir negatīvi noskaņota pret pastiprinātas ekonomiskās pārvaldības metodēm.

10. marts | Parlamenta plenārsesija | Zemākas izmaksas mikrouzņēmumiem

Parlaments sagatavojis savu viedokli par Direktīvu 78/660/EEK "Par gada pārskatiem vismazākajām uzņēmējdarbības vienībām". Parlaments pilnībā atbalsta Komisijas ieceri vienkāršot uzņēmējdarbības vidi vismazākajām uzņēmējdarbības vienībām un atcelt finanšu pārskata prasības, lai mazinātu administratīvo slogu un stiprinātu to konkurētspēju un uzlabotu izaugsmes iespējas. Parlaments norāda, ka vismazāko uzņēmējdarbības vienību darījumi aprobežojas ar reģionālo un vietējo tirgu, un tādējādi tie neietekmē vienoto Eiropas tirgu, un tādēļ izriet loģisks secinājums, vai ir vajadzība visā ES attiecināt uz tiem iekšējā tirgus noteikumus.

Izņēmumu no pienākuma gatavot gada atskaites paredzēts piemērot uzņēmumiem, kas atbilst diviem no šādiem kritērijiem: kopējā bilance nepārsniedz 500 000 eiro, neto apgrozījums nepārsniedz 1 000 000 un/vai finanšu gadā bijušas nodarbinātas ne vairāk kā 10 personas.

Tomēr, ņemot vērā vairāku dalībvalstu pretestību kopējam ES regulējumam, paredzams, ka jautājums ieviest vai neieviest šādu atvieglojumu, tiks atstāts dalībvalstu kompetencē, ņemot vērā situāciju valsts līmenī, cik liels ir to uzņēmumu skaits, uz kuriem attiecas direktīvā paredzētās robežvērtības.