Roberts Zīle

Roberts Zīle: ES Transporta politikas "Baltā grāmata" nosaka ambiciozus mērķus tīrāka, drošāka un efektīvāka transporta nodrošināšanai

Brisele, 2011. gada 29. marts: Eiropas Parlamenta deputāts, Eiropas Konservatīvo un reformistu (ECR) grupas koordinators EP Transporta un tūrisma komitejā Roberts Zīle atzinīgi vērtē nupat publicēto Eiropas Komisijas Transporta politikas "Balto grāmatu". "Transporta nozare ir būtiska ES konkurences, kohēzijas, kā arī izaugsmes un darba vietu nodrošināšanas politikas sastāvdaļa. Efektīva transporta sistēma ir atslēga Eiropas uzņēmumu konkurētspējai pasaules ekonomikā. Tāpat iespēja ātri pārvietoties ir būtiska cilvēku dzīves kvalitātes daļa", uzsver R. Zīle.

28. martā pieņemtās "Baltās grāmatas" un vispārējās transporta attīstības stratēģijas līdz 2050. gadam mērķis ir paplašināt pārvietošanās iespējas, veicināt kopējo izaugsmi un darba vietu radīšanu, atcelt pastāvošos būtiskākos ierobežojumus, kā arī mazināt degvielas atkarību un attīstīt zaļāku transportu, līdz 2050 samazinot ogļskābās gāzes izmešus par 60 %.Tā kā nākotnē tiek prognozēts kravu un pasažieru pārvadājumu apjoma pieaugums, aizvien biežāki sastrēgumi, ogļskābās gāzes izmeši un atkarība no naftas, kā arī aizvien pieaugošā konkurence ir galvenās Eiropas transporta nozarē risināmās problēmas. "Šīs problēmas ir precīzi jārisina visos līmeņos, un tam arī ir veltīta "Baltā grāmata", norāda R. Zīle. "Dokuments atbilstoši subsidiaritātes principam iezīmē jomas, kurās nepieciešama rīcība ne tikai ES, bet arī dalībvalstu un vietējā līmenī. Skaidri nodalot dalībvalstu un ES kompetenču sfēras, kopējās Eiropas transporta telpas izveide tomēr prasa arī kopīgus principus un rīcību. Skumji, ka transporta nozare reizēm tiek uzskatīta par kaut ko atrautu no citām nozarēm. Bet šis sektors faktiski veido vienotā tirgus kodolu, nodrošinot brīvu personu un preču kustību, kā arī teritoriālās pielīdzināšanās procesu Eiropā. Eiropai ir nepieciešams skaidrs un loģisks transporta jomas nākotnes redzējums, un tādēļ es apsveicu Eiropas Komisiju ar "Baltās grāmatas" izdošanu. Tajā ir iezīmēti rīcības virzieni un noteikti ambiciozi vides un transporta veidu politikas izmaiņu mērķi. Pozitīvi, ka Komisija apzinās transporta infrastruktūras kvalitātes lielās atšķirības ES rietumu un austrumu daļā, un tas ir atspoguļots arī "Baltajā grāmatā". Šīs būtiskās transporta infrastruktūras atšķirības ir jānovērš, nodrošinot pienācīgus transporta tīklu savienojumus. Nedrīkst atkārtoties tādas situācijas kā, piemēram, vulkānisko pelnu krīzes laikā, kad Baltijas valstis bija praktiski nogrieztas no pārējās Eiropas, jo autoceļu savienojumi ir sliktā stāvoklī, bet dzelzceļa savienojums nepastāv vispār. Taču ir jāatceras, ka transporta infrastruktūras kvalitātes atšķirības pastāv ne tikai starp ES rietumu un austrumu daļām. Finanšu krīzes izraisītās ekonomiskās konverģences problēmas var novest pie būtiskām transporta infrastruktūras kvalitātes atšķirībām arī dažās Dienvideiropas valstīs", atzīst R. Zīle. "Vēl viens būtisks "Baltās grāmatas" aspekts ir saistīts ar nepieciešamību pilnībā izveidot ES iekšējo tirgu transporta jomā, kur aizvien ir saglabājušies dažādi ierobežojumi. Tie galvenokārt skar sauszemes kravu transportu, kur ir jālikvidē pastāvošie kabotāžas ierobežojumi. Tāpat arī dzelzceļa iekšzemes pasažieru pārvadājumus drīzumā ir jāatver brīvai konkurencei", uzsver R. Zīle.