Roberts Zīle

R. Zīle: ECR aicina neattiecināt darba laika organizēšanas ierobežojumus uz pašnodarbinātiem šoferiem

Brisele, 29. jūnijs. Eiropas Parlamenta Eiropas Konservatīvo un Reformistu grupa (ECR) aicina Eiropas Komisiju neatteikties no tās priekšlikuma izslēgt pašnodarbinātos kravas automašīnu šoferus no darba laika organizēšanas direktīvas darbības jomas un pauž nožēlu par Eiropas Parlamenta (EP) 16. jūnijā pieņemto lēmumu noraidīt šo Komisijas priekšlikumu, tādējādi attiecinot darba laika ierobežojumus arī uz pašnodarbinātiem šoferiem. Vēstulē, kuru ECR grupas vārdā parakstījis ECR grupas koordinators EP Transporta un tūrisma komitejā Latvijas deputāts Roberts Zīle kopīgi ar Čehijas kolēģi, ECR grupas koordinatoru Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā, deputātu Milanu Kabrnošu (Milan Cabrnoch), norādīts: ar šo lēmumu attiecināt darba laika regulējumu uz pašnodarbinātiem transporta sektora darbiniekiem tiek radīts bīstams precedents iejaukties pašnodarbinātu uzņēmēju darba laika noteikšanā. Nevienā jomā strādājošu pašnodarbinātu uzņēmēju darba laiks netiek regulēts. Vēl jo vairāk - tiesības brīvi noteikt savu darba laiku ir svarīgs pašnodarbināto uzņēmēju juridiskā statusa elements. "Tie kolēģi, kuri aicināja darba laika ierobežojumus attiecināt uz pašnodarbinātiem šoferiem, veica maldinošas kampaņas, atsaucoties uz ceļu satiksmes drošības apdraudējumiem un satiksmes negadījumiem, ko bieži izraisa noguruši kravas automašīnu šoferi. Taču satiksmes un šoferu darba drošībai faktiski nav sakara ar šiem darba laika organizēšanas noteikumiem - satiksmes drošību garantē tādas šoferiem saistošas ES prasības kā, piemēram, noteikumi par transportlīdzekļu vadīšanas laiku, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem, arī par tahogrāfa lietošanu, " vēstulē norāda Roberts Zīle un Milans Kabrnošs. Papildu prasības nekādā veidā neuzlabos šoferu drošību, tieši otrādi - tie būs noteikumi, kurus būs grūti ieviest praksē un kontrolēt. Tie jūtami apgrūtinās mazos transporta uzņēmumu brīvību organizēt savu darba laiku un piemēroties tirgus vajadzībām. "Diemžēl ne tikai lētākas izmaksas, bet arī  uzņēmēju spēja piemēroties klienta vajadzībām darba apjoma un laika ziņā, ievērojot attiecīgās nozares drošības prasības, daudz kur Eiropā tiek uzskatīta par t. s. "sociālo dempingu", nevis par labāku konkurētspēju", atzīst Roberts Zīle, "Tāpēc ECR grupa atgādina Eiropas Komisijai savu pozīciju, ka ir svarīgi stiprināt tādu ES kopējo tirgu, kurā darbojas brīvas un godīgas konkurences principi un tiek pakāpeniski atcelti tirgus ierobežojumi un barjeras". ECR grupa, kas jau sākotnēji iestājās pret darba laika ierobežojumu attiecināšanu uz pašnodarbinātiem šoferiem, norādot, ka tas būs transporta nozares pārlieku liels regulējums, kas radīs nevajadzīgu administratīvu slogu transporta nozares uzņēmumiem, mudina Komisiju neatsaukt tās priekšlikumu vai arī sagatavot jaunu, atkārtoti rosinot izslēgt pašnodarbinātos kravas automašīnu šoferus no darba laika organizēšanas direktīvas darbības jomas.

2008. gada beigās Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, ka Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, nebūtu jāattiecina uz pašnodarbinātiem šoferiem. Pēc priekšlikuma vairākkārtējas izskatīšanas un garām debatēm komitejās š. g. 16. jūnijā Eiropas Parlaments ar nelielu balsu pārsvaru (368 par, 301 pret, 8 atturas) šo Komisijas priekšlikumu noraidīja.