Roberts Zīle

Par ES dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu

EP plenārsēde | 8. - 12. marts | Strasbūra

9. marts | Parlamenta plenārsesija | ES dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus liberalizācija

Eiropas Parlaments iztaujās Komisiju, kādēļ 21 ES dalībvalsts joprojām nav pilnībā ieviesusi t. s. "Dzelzceļa 1. paketes" direktīvas, kas paredz starptautisko dzelzceļa pārvadājumu tirgus atvēršanu brīvai konkurencei, kā arī nosaka valsts, dzelzceļa infrastruktūras pārvadītāju un kravu operatoru attiecības. Direktīvu ieviešanas termiņš bija 2003. gada marts. Parlaments iztaujās Komisiju par to, kā tā izskaidro to, ka tik daudz dalībvalstu nav pareizi īstenojušas direktīvas, kā tā plāno rīkoties tālāk, un vai rudenī sagaidāmajā Direktīvu pārskatīšanā tiks ņemtas vērā to ieviešanas grūtības. Grūtības pilnībā ievest direktīvas ir arī Latvijai, un tas ir skaidrojamas ar ciešo sasaisti ar Krievijas dzelzceļa sistēmu un kravām.

10. marts | Parlamenta plenārsesija | Parlamenta viedoklis par ES izaugsmes plānu EU2020

Parlaments pieņems rezolūciju par pagājušā nedēļā publiskoto EU2020 stratēģiju nodarbinātībai un izaugsmei, kas par trīs svarīgākajiem izaugsmes virzītājiem nosaka "gudru" izaugsmi (veicinot zināšanas, inovāciju, izglītību un digitālo sabiedrību), ilgtspējīgu izaugsmi (efektīvāka resursu izmantošana) un iekļaujošu izaugsmi (labāka iesaiste darba tirgū, iemaņu apguve un cīņa ar nabadzību). ECR grupa savā rezolūcijā pozitīvi vērtē faktu, ka stratēģijā liela vērība pievērsta ES brīvajam tirgum kā ES ekonomikas izaugsmes pamatam. Taču Grupa ir negatīvi noskaņota pret pastiprinātas ekonomiskās pārvaldības metodēm.