Roberts Zīle

EP: Zivsaimniecības politikas reforma un EP izdevumi

EP plenārsesija | 24. - 25. februāris

24. februāris | ECR grupas sēde

25. februāris | Zivsaimniecības politikas reforma

Eiropas Parlaments apstiprinās savu nostāju par Eiropas zivsaimniecības politikas reformu. Vēlāk, kad reformas ietvaros tiks pieņemtas konkrētas direktīvas un regulas, Parlaments par tām lems, izmantojot savas jaunās likumdošanas pilnvaras, ko tam piešķīris Lisabonas līgums. Atzīstot, ka līdzšinējā zivsaimniecības politika bijusi ne visai veiksmīga, ES nonākusi pie secinājuma, ka nepieciešama nozares reforma, ar kuru varētu panākt, ka kopējas zivsaimniecības politikas pamatā ir racionāla un atbildīga resursu pārvaldība, lai saglabātu zivju resursus un nodrošinātu to iedzīvotāju dzīvesveidu, kuru dzīve tradicionāli ir bijusi saistīta ar jūru. Reformas mērķis ir izveidot politiku, ar ko nodrošinātu godīgu un atbildīgu zivju krājumu pārvaldības režīmu un kas ir pieskaņota zivsaimniecības reģionu specifiskām vajadzībām, vienlaicīgi aizsargājot zivsaimniecībā nodarbināto personu būtiski svarīgās intereses.

25. februāris | Priekšlikums palielināt Eiropas Parlamenta izdevumus

Eiropas Parlaments balsos par priekšlikumiem izdarīt labojumus Parlamenta šī gada budžetā, lai segtu izdevums, kas tam radīsies saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Tā kā līgums piešķir Parlamentam jaunas pilnvaras un uzdevumus, tiek plānots palielināt Parlamenta darbinieku skaitu, kā arī paaugstināt piemaksu, kas deputātiem tiek piešķirta asistentu algošanai. Budžeta palielinājums plānots par aptuveni 8 miljoniem eiro, vēl 4 miljonus eiro Parlaments iegūs no ēku uzturēšanai paredzētajām rezervēm. Roberts Zīle balsos pret šiem ierosinājumiem. Viņš uzskata, ka laikā, kad Latvijā un citās ES dalībvalstīs notiek drastiski valsts sektora darbinieku un to atalgojuma samazinājumi, šāds Parlamenta darbonieku skaita un izdevumu palielinājums nav atbalstāms.