Roberts Zīle

EP Krīzes komitejas vizītes trešā diena Latvijā

Tikšanās ar Ministru Prezidentu Valdi Dombrovski un Labklājības ministru


Krīzes komitejas delegācijas vizītes noslēgumā EP deputāti secināja: Latvijas valdībai jāīsteno uz izaugsmi vērsta stratēģija, cik iespējams veicinot eksportu un domājot par Latvijas cilvēkkapitāla saglabāšanu. Tikpat svarīgi, lai krīzē cietušais banku sektors atgrieztos pie aizdevumu izsniegšanas uzņēmējdarbībai un ekonomikas veicināšanai.

Ministru Prezidents izklāstīja EP deputātiem Latvijas viedokli par Eiropas Komisijas piedāvāto jauno ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju EU2020 un iepazīstināja ar valdības jaunākajiem spertajiem soļiem krīzes pārvarēšanai, īstenojot fiskālās konsolidācijas pasākumus finansiālās situācijas stabilizācijai – sociālā drošības tīkla darbība, izmantojot struktūrfondu finansējumu, bezdarbnieka pabalsta sistēmas uzlabošana, arī ekonomikas sildīšanas pasākumi - nesen ieviestā valsts eksporta garantiju shēma, atbalsts mikrouzņēmumiem.

Labklājības ministrs Uldis Augulis pārrunāja ar EP deputātiem ar augsto bezdarbu, tostarp jauniešu nodarbinātību, kā arī par pensiju sistēmu saistītās problēmas. Tika runāts arī par ES fondu izmantošanu, ministrs uzsvēra sociālās drošības programmas nozīmi, jo daļa tajā iesaistīto bezdarbnieku pēc tam ir atraduši pastāvīgu darbu. Ministrs un deputāti bija vienisprātis, ka nabadzības apkarošana, kas viens no mērķiem izvirzīts ES līmenī, ir ļoti būtiska arī Latvijai, jo iedzīvotāju, kuri pakļauti nabadzības riskam, skaits Latvijā, ir gandrīz divreiz lielāks kā vidēji ES. Augulis iepazīstināja deputātus ar valdības īstenotajām nodarbinātības veicināšanas, kvalifikācijas celšanas un jauniešu iesaistīšanas programmām, arī Latvijas aktīvo dalību dažādās ES finansējuma programmās.

Foto: Ojārs Lūsis