Roberts Zīle

ECR grupas prioritātes un padarītais EP 2014-2019

1. Imigrācija
Patvēruma sistēmas reforma

Kopš ECR grupas izveides mēs aicinājām reformēt kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, jo pašreizējā nav efektīva, risinot globalizācijas, reģionālo konfliktu un nabadzības problēmas. Pirmkārt un galvenokārt mums ir vajadzīga migrācijas politika, kas ciena dalībvalstu un to pilsoņu vēlmes. Sistēma, kuru atbalsta tikai dažas no tās dalībvalstīm, nav ilgtspējīga. Noteicošai ir jābūt sadarbībai. ES būtu jāsniedz lielāku atbalstu dalībvalstīm, lai aizsargātu ārējo robežu, un jāturpina strādāt ar trešām valstīm, lai panāktu sadarbības nolīgumus. Tas novērstu migrantu dzīvību apdraudošos ceļojumus caur Vidusjūru uz ES.

Infrastruktūras aizsardzība migrantu krīzes laikā

Migrantu krīzes laikā ECR grupa vadīja diskusijas, aicinot Eiropas Komisiju ciešāk sadarboties ar transporta uzņēmumiem un piedāvāt finansiālu palīdzību, lai palielinātu kravas automašīnu vadītāju drošību. Transports ir Eiropas ekonomikas asinsrite. Visi nopietnie traucējumi tā darbībā rada zaudējumus uzņēmējiem un piegāžu kavējumus.

Noraidīto patvēruma meklētāju atgriešana

Lai ES spētu palīdzēt bēgļiem un neaizsargātākajiem patvēruma meklētājiem, ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu atgriezt tos patvēruma meklētājus, kuru pieteikums ticis noraidīts. ECR grupa vadīja tiesību aktu izstrādi, kas nodrošina dalībvalstīm vienotu Eiropas ceļošanas dokumentu, ko izmantot to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri nelikumīgi uzturas ES dalībvalstīs bez derīgām pasēm vai personas apliecībām. Pirms šī dokumenta ieviešanas trešās valstis nelabprāt pieņēma dalībvalstu izsniegtos atgriešanas dokumentus to dažādo formātu un nepilnīgo drošības elementu dēļ. Veiksmīgo atgriešanas gadījumu skaits kopš šī dokumenta ieviešanas ir palielinājies.

2. Saprātīgāki tēriņi un regulējums
Eiropas Parlamenta “ceļojošais cirks” starp Briseli un Strasbūru

ECR grupa joprojām ir vadošā balss, lai izbeigtu Parlamenta ceļošanu starp Briseli un Strasbūru. Reizi mēnesī 750 deputāti, 3000 darbinieki, virkne citu amatpersonu un lobētāju uz četrām dienām pārceļas uz parlamenta ēkām Strasbūrā, kas gadā izmaksā līdz 180 miljoniem euro un rada nevajadzīgu 20 000 tonnu C02 emisiju. Tā kā šī kārtība ir iekļauta ES līgumos, izmaiņām ir nepieciešama visu ES valstu vadītāju piekrišana.

Samazināts slogs uzņēmējdarbībai

ES ir vajadzīgs jauns regulējums, kas nodrošinātu gan vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, gan patērētāju aizsardzību. ECR grupa daudzkārt norādījusi, kur dalībvalstis un ES nevajadzīgi birokrātiski un sarežģīti īsteno ES noteikumus. ECR grupa pieprasa, lai ES pienācīgi īsteno konkurētspējas pārbaudi, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. ECR grupa virzīja arī ieteikumus, kas nodrošinās, ka visi jaunie ES ierosinātie vai ieviestie tiesību akti vispirms tiks izvērtēti, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Trauksmes cēlāju aizsardzība

Katrs ES iztērētais cents ir nauda no Eiropas nodokļu maksātāju kabatām. Tāpēc cilvēku spēja ziņot par Eiropas naudas ļaunprātīgu izmantošanu ir ļoti svarīga. Ir būtiski lai uzņēmumi, politiķi un valsts iestādes rīkotos sabiedrības interesēs. Ja ES neuztvers nopietni cīņu pret finanšu ļaunprātīgu izmantošanu, tad vēlētāju, nodokļu maksātāju un Eiropas iedzīvotāju uzticība tiks nopietni iedragāta. ECR grupa ir strādājusi, lai novērstu negatīvo uztveri, kas saistīta ar trauksmes cēlājiem, un ir izstrādājusi ieteikumus, kā veicināt pārkāpumu ziņošanu, paaugstināt ētikas standartu līmeni un darbinieku apmācību.

3. Ekonomika
Ekonomiskā zona, kurā tiek ņemtas vērā visas dalībvalstis

Eiro krīze bija iepriekšējo Eiropas vēlēšanu centrā. Tagad ES vēlas veidot tādu nākotni eiro zonai, kas neļautu krīzei atkārtoties. Lai to sasniegtu, ECR grupa uzskata, ka mums vairāk jākoncentrējas uz eiro zonas pārvaldību, nevis uz politisko saišu padziļināšanu, un ka Eiropas stabilitātes mehānisma īstenošana, lai dalītu atbildību, nav labākais veids, kā atgūt konkurētspēju eiro zonas valstīs. Tā vietā iestājamies par: fiskālo disciplīnu, neatkarīgu Eiropas Centrālo banka bez politiskas iejaukšanās un respektu pret atsevišķu dalībvalstu izšķiršanos neieviest eiro.

Cīņa par ekonomisko stabilitāti

Pateicoties ECR grupai, Centrālās darījumu puses (CCP), kas ir maz zināma, bet būtiska mūsu finanšu tirgu daļa, turpmāk tiks reglamentētas ar stingrākiem noteikumiem. Lai aizsargātu ieguldītājus (pensiju fondus un MVU) jaunie noteikumi nodrošinās to, ka nodokļu maksātājiem nav jāmaksā par grūtībās nonākušo CCP glābšanu. ECR grupa arī veiksmīgi apturēja risku dalīšanas plānu, kurā ar banku noguldījumiem vienā valstī tiktu garantēti banku noguldījumi citās valstīs. ECR grupa uzskata, ka taisnīgi ir visām Eiropas valstīm nest savu ekonomisko un fiskālo atbildību. Valstu ekonomiskā piesardzība būtu jāveicina, nevis jāsoda. ECR grupa uzskata, ka, ja vēlamies izveidot stabilu valūtu un veicināt izaugsmi ES, tad Eiropas Centrālās bankas (ECB) darbībai jābūt pārredzamai. Ar ievērojamu spiedienu no ECR grupas puses, jaunākie Parlamenta ziņojumi ir snieguši godīgāku un kritiskāku novērtējumu par ECB darbu nekā jebkad agrāk. ECR grupa turpinās nodrošināt, ka ECB un ES ir atbildīgas par savu politiku attiecībā uz euro.

4. Transports

Viens no labākajiem veidiem, kā ikdienā uzlabot ES pilsoņu dzīvi, ir uzlabot transporta infrastruktūru. Viegli pieejami un labi savienoti transporta tīkli gan pasažieru, gan kravu pārvadājumiem ir ES dalībvalstu ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas pamatā.

Dzelzceļu attīstība

ECR grupa īpaši iestājās par Ziemeļu-Dienvidu transporta koridora attīstību, kas ietver ātrgaitas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” un autoceļa “Via Carpathia” izveidi, kā arī virzīja iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu konkurencei. Dzelzceļa uzņēmumi tagad varēs piedāvāt jaunus augstas kvalitātes, uzticamus, drošus un efektīvus dzelzceļa pakalpojumus iekšzemes līnijās. Konkurētspējīgāka vide dzelzceļiem nozīmēs lielāku izvēli pasažieriem, radot kvalitatīvākus dzelzceļa pakalpojumus patērētājiem. Šīs svarīgās reformas nozīmē arī to, ka dzelzceļa kompanijas varēs samazināt izmaksas, ļaut dzelzceļa nozarei veikt pārrobežu pārvadājumus un saņemt drošības sertifikātu no ES Dzelzceļa aģentūras. Uzlabojot dzelzceļa infrastruktūras tehniskās iespējas un labāk savienojot dzelzceļus visā ES, mēs nodrošināsim ātrākas un vienmērīgākas pasažieru pārvietošanās iespējas.

Droni. Iedzīvotāju aizsardzība un jaunās tehnoloģijas

ECR grupa uzskata, ka inovāciju veicināšanai un pilsoņu privātās dzīves aizsardzībai vienmēr ir jādarbojas plecu pie pleca. Piemēram, atbalstot plašu dronu izmantošanu dažādās nozarēs, ES noteikumiem ir arī jāaizsargā iedzīvotāju privātums, un ir jāizmanto tehnoloģijas kā ģeogrāfiskā bloķēšana, lai novērstu dronu ļaunprātīgu izmantošanu tādās bīstamās teritorijās kā lidostās un elektrostacijās.

Automobiļu efektivitātes uzlabošana

ECR grupa virzīja jaunu likumu, ar kuru ir aizliegs automobiļu ražotājiem krāpties ar drošības un emisiju pārbaudēm. Tas arī piešķirs lielākas pilnvaras valstu valdībām pārbaudīt, vai automašīnas atbilst attiecīgajiem standartiem, un noteiks finansiālus sodus tiem automobiļu ražotājiem, kuri pārkāpj noteikumus. Jaunie ES noteikumi arī nodrošinās to, ka autoīpašnieki, iegādājoties automašīnas, varēs paļauties, ka viņu automašīnas darbosies, kā ticis reklamēts.

5. Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Pārdomāta zvejniecība

Jūra ir viens no mūsu bagātākajiem resursiem uz planētas, un mums tā ir jāaizsargā, vienlaikus apgādājot pieaugošu iedzīvotāju skaitu. ECR grupa novērsa Komisijas mēģinājumus regulēt zveju Vidusjūrā, nosakot kopējo nozvejas apjomu un izveidojot kvotu sistēmu. Vidusjūras zvejas nozare ir bijusi krīzē jau vairāk nekā divdesmit gadus. Jauni noteikumi, kas nav pienācīgi pārdomāti un kuriem trūkst elastīguma, var izraisīt visas nozares sabrukumu.

Godīgi maksājumi lauksaimniekiem

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem ES vienotajā tirgū, ir pilnībā jāsaskaņo tiešo maksājumu līmenis starp dalībvalstīm. ECR uzsver, ka modernizētai un labi finansētai kopējai lauksaimniecības politikai, kas ir viena no visintegrētākajām politikas jomām, ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu patērētājus ar augstas kvalitātes nekaitīgu pārtiku par pieejamām cenām.

6. Vides aizsardzība

Ja patiešām vēlamies risināt tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, pārstrāde, atkritumi, emisijas un piesārņojums, tad ES ir jāpieņem saprātīgi un ilgtspējīgi pasākumi, kas nerada nevajadzīgu un dārgu slogu uzņēmumiem un dalībvalstīm. Tā vietā, lai nospraustu nereālus mērķus, kas nekad netiks sasniegti vai pienācīgi īstenoti, ECR grupa atbalsta vērienīgu, progresīvu un saprātīgu pieeju, ko var atbalstīt visas dalībvalstis.

Savvaļas dzīvnieku un apdraudēto dzīvnieku aizsardzība

Pieaugošā nelikumīgā tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem un augiem ir kļuvusi par vienu no visienesīgākajām noziedzīgajām darbībām visā pasaulē, kuras kopējā vērtība ik gadu sasniedz 8 –20 miljardus euro. Šai tirdzniecībai ir ne tikai postoša ietekme uz bioloģisko daudzveidību, bet arī negatīva ietekme uz reģionālo attīstību un tiesiskumu, ņemot vērā tās ciešo saikni ar korupciju. ECR grupa turpinās cīnīties par to, lai politiskās darba kārtības augšgalā būtu dzīvnieku labturība un noziegumi pret savvaļas dzīvniekiem.

Emisiju samazināšana

ECR grupas deputāti vadīja Parlamenta darbu pie ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS). Panāktā vienošanās bija līdz šim lielākā vienošanās par cilvēku radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Šī shēma nosaka oglekļa emisiju vērtību naudas izteiksmē, lai atspoguļotu klimata pārmaiņu radītās izmaksas un iespējas zema oglekļa emisiju risinājumiem. ETS ietver elektroenerģijas, rūpniecības un aviācijas radītās emisijas – aptuveni 40% no tās kopējām emisijām. Ar šo shēmu ieviestās izmaiņas nodrošina līdzsvaru starp ES ilgtermiņa saistībām klimata jomā un to, ka Eiropas rūpniecības nozares tiek aizsargātas no ārējas konkurences, kas darbojas pēc zemākiem emisiju standartiem.

Tīrs gaiss Eiropā

ECR grupa virzīja svarīgu jautājumu par gaisa kvalitāti un tīra gaisa nepieciešamību Eiropā. Slikta gaisa kvalitāte ir akūts jautājums sabiedrības veselības jomā. Gaisa piesārņojumam nav robežas, tāpēc ir būtiski, lai mēs sadarbotos ar kaimiņvalstīm, lai to risinātu. Eiropā ar ārējo veselību saistītās izmaksas, ko sabiedrībai rada gaisa piesārņojums, ir milzīgas, un tiek lēsts, ka tās ir 330 – 940 miljardi euro gadā. Ar jaunajām saistībām, kurās ir noteikti jauni gaisa kvalitātes griesti sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, amonjaka emisijām, tiek lēsts, ka gaisa piesārņojuma ietekme uz veselību 2030. gadā samazināsies par aptuveni 50% salīdzinājumā ar 2005. gadu.

Baltijas jūra

ECR grupa pieņēma "Baltijas jūras deklarāciju", kurā aicina Baltijas jūras reģiona valstis kopīgi risināt vides aizsardzības, enerģētikas, transporta un reģiona drošības uzdevumus.

7. Iekšējā drošība

ECR grupa uzskata, ka viena no Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm ir aizsargāt savus pilsoņus no vardarbības, noziedzības un terorisma draudiem. Lai izmeklētu un sauktu pie atbildības par pārrobežu noziedzību, ārkārtīgi svarīga ir informācijas apmaiņa starp valstu tiesībaizsardzības iestādēm. Ja daudzas citas Parlamenta politiskās grupas ir centušās novilcināt vai vājināt būtiskos pretterorisma un policijas informācijas apmaiņas nolīgumus, ECR garantēja, ka tās pilsoņu drošība paliek Eiropas politiskās darba kārtības augšgalā.

Apmaiņa ar aviopasažieru datiem

ECR grupa vadīja aviopasažieru datu reģistra (PDR) nolīguma ieviešanu starp ES dalībvalstīm. Šī sistēma pirms lidojumiem liek dalībvalstīm - starp aviosabiedrībām un policijas iestādēm - apmainīties ar pamatinformāciju par pasažieriem. Datu apmaiņa līdz šim ir palīdzējusi notvert simtiem noziedznieku.

Informācijas apmaiņa starp sodāmības reģistriem

ECR grupa vadīja jaunu noteikumu pieņemšanu, kas valsts iestādēm dod pilnvaras ātri un efektīvi noteikt, vai valstī ieceļojušai personai, kura nav ES pilsonis, ir bijusi sodāmība citā dalībvalstī. Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēma ir svarīgs instruments Eiropas prokuroriem, tiesnešiem un policijas spēkiem, lai novērstu noziedznieku pārvietošanos visā Eiropā un palīdzētu veikt kriminālvajāšanu. Jaunie pieņemtie noteikumi ļauj citām aģentūrām, piemēram, EIROPOL un EUROJUST, piekļūt šai informācijai. Tas ir svarīgs solis, lai palielinātu savienojamību starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un tādējādi palielinātu ES spēju cīnīties pret pārrobežu noziedzību. ECR grupa ir arī centusies nodrošināt, lai visos šajos tiesībaizsardzības pasākumos būtu ieviesti visaugstākie iespējamie datu aizsardzības standarti un lai tiktu ievērotas ES pilsoņu tiesības un privātums.

8. Starptautiskā tirdzniecība
Aktīvāka starptautiskā tirdzniecība

Atvērtāka tirdzniecība nozīmē vairāk darbavietu, lielākas uzņēmējdarbības iespējas un lētākas preces patērētājam.

Tirdzniecības nolīgums ar Kanādu

Tāpēc ECR grupa ir bijusi virzītājspēks Eiropas Parlamentā, lai pieņemtu vairākus svarīgus starptautiskus nolīgumus, piemēram, Kanādas un ES tirdzniecības nolīgumu, kas pazīstams arī kā CETA. Ņemot vērā ļoti negatīvo un maldinošo kampaņu no citu politisko grupu puses ar mērķi kavēt šā nolīguma pieņemšanu, ECR grupai bija izsķiroša loma, vēršoties pret šiem maldīgajiem priekšstatiem un sniedzot sabiedrībai patiesus faktus. Tiek lēsts, ka ES uzņēmumiem CETA dos papildu 590 miljonus eiro gadā, kas ir summa, ko ES uzņēmumi maksā tarifos par precēm, kuras eksportē uz Kanādu. ES uzņēmumiem tagad ir labākas iespējas piedalīties publiskos iepirkumos un pārdot Eiropas produktus Kanādā.

Tirdzniecības nolīgumi ar Japānu un Singapūru

ECR grupa ir bijusi arī priekšplānā, virzot ES tirdzniecības darījumus ar Japānu un Singapūru. Vienošanās ar Japānu aptver 30% no pasaules IKP, un tā samazinās 90% no pašreiz ES eksportam piemērotajiem tarifiem. Singapūra ir 14. lielākais ES tirdzniecības partneris, kur tirdzniecības apjoms starp abām pusēm ir vairāk nekā 50 miljardi eiro gadā. Vairāk nekā 10 000 Eiropas uzņēmumu ir izveidojuši savas pārstāvniecības Singapūrā, un nolīgums abām pusēm būtiski samazinās šķēršļus gan eksportam, gan ieguldījumiem.

9. Globālie jautājumi
Ekonomikas izaugsmes veicināšana visā pasaulē

Ar ES līdzekļu palīdzību veicināt privāto uzņēmumu izaugsmi jaunattīstības valstīs visā pasaulē bija ECR grupas virzīta ideja, ko pieņēma Eiropas Komisija. Tā rezultātā ES izveidoja fondu, kas aptver 44 miljardus eiro investīciju, sākot ar Āfriku un ES dienvidu un austrumu kaimiņvalstīm. ECR grupa lepojas, ka esam panākuši, ka Eiropas Komisijai atsakās no īstermiņa risinājumiem un tā vietā virzās uz sistēmu, kas palīdz veidot ilgstoši spēcīgu ekonomiku.

Reliģiskās brīvības aizsardzība

Brīvības un cilvēka cieņas aizsardzība ir viens no ECR ārpolitikas pamatmērķiem. Grupa ir virzījusi vairākas plaši atbalstītas rezolūcijas un kampaņas attiecībā uz kristiešu un Rohindžu vajāšanu. Salīdzinot ar citām reliģiskām grupām, kristiešu vajāšanas visā pasaulē pieaug visstraujāk. ECR grupas deputāti bija starp tiem, kuri rūpējās, lai vajāto kristiešu liktenis ir ES ārpolitikas darba kārtībā. ECR grupa turpinās cīnīties, lai palīdzētu tiem, kuri tiek vajāti dēļ savas ticības.