Roberts Zīle

Atpūtas laivu un ūdens motociklu direktīva: Zīle atbalsta starptautisku pieeju izplūdes gāzu ierobežojumiem un ierosina iekļaut direktīvā arī hibrīdtehnoloģiju dzinējus

Brisele, 24. aprīlis: Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja šodien atbalstīja ECR grupas koordinatora Roberta Zīles sagatavoto atzinumu par Atpūtas laivu un ūdens motociklu direktīvu.

R. Zīle atbalsta Komisijas priekšlikumu, jo tas uzlabos videi draudzīgu pieeju saistībā ar kuteru, motorlaivu un ūdens motociklu dzinējiem. R. Zīles sagatavotā atzinuma būtiskākie punkti ir iepriekšējas direktīvas uzlabojumi saistībā ar hibrīdtehnoloģiju izmantošanu laivu motoru dzinējos, kā arī priekšlikums veikt labākās prakses apmaiņu starp dalībvalstīm par to, kā valstis izdod un piemēro valsts līmeņa noteikumus par navigāciju dažādās ūdenstilpnēs attiecībā uz vides un drošības prasībām, lai izvairītos no nesamērīgiem ierobežojumiem.  Saskaņā ar jauno direktīvu, atpūtas peldlīdzekļu motoru izplūdes gāzu emisiju robežvērtības tiks pielīdzinātas ASV, Kanādas un Japānas emisiju limitiem, kas ir stingrāki. "Globāli harmonizētas emisiju robežvērtības ļaus ES ražotājiem ietaupīt izmaksas saistībā ar ražojumu līniju izstrādi, ražošanu un sertificēšanu. Ar jaunās direktīvas stāšanos spēkā, ražotājiem vairs nevajadzēs radīt atsevišķus modeļus, kas atbilstu dažādo tirgus emisiju līmeņiem," skaidro Roberts Zīle.  Direktīvas papildu mērķis ir arī panākt līdzvērtīgus regulējumu ES galvenajiem tirdzniecības partneriem un iekšējā tirgus netraucētu darbību peldlīdzekļu nozarē. Jaunā direktīva paredz 3 gadus pārejas periodu visiem laivu motoru ražotājiem, lai tie būtu gatavi ieviest saviem produktiem jaunos izplūdes gāzu emisiju limitus. R. Zīle atbalstīja papildus trīs gadus ilgu posmu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ražo piekarināmos motorus, lai to ekonomiskie un sociālie zaudējumi, ieviešot jaunos emisiju limitus motoriem, būtu pēc iespējas mazāki. Līdzšinējās trokšņu emisijas robežvērtības paliks spēkā. R. Zīle piekrīt Komisijas viedoklim, ka striktākai trokšņu samazināšanai būtu nepieciešams būtiski pārveidot laivu dizainu, kas prasītu no ražotājiem nesamērīgi lielas investīcijas. Jo jāatceras, ka laivu un ūdens motociklu emitēto troksni ietekmē ne tikai motora radītais troksnis, bet arī virkne citu faktoru, piemēram, ātrums, braucēja uzvedība, ģeogrāfija un laika apstākļi, viļņu augstums. Roberts Zīle uzsver: "Saistībā ar trokšņu emisiju ierobežojumiem, dalībvalstīm pašām ir tiesības pieņemt nacionāla mēroga noteikumus, piemēram, par ātruma ierobežojumu vai minimālo attālumu no krasta joslas, kādā drīkst braukt laivas un ūdens motocikli. Šie noteikumi ļauj valstīm ierobežot trokšņu piesārņojumu no peldlīdzekļiem. Tāpat valstis var noteikt navigācijas un laivas izmantošanas ierobežojumus - piemēram, nosakot vietas, kur var braukt ar ūdens motociklu, un kur peldēties - tādējādi nodrošinot drošību publiskajās peldvietās". Runājot par atpūtas laivu un ūdens motociklu drošību, R. Zīle atbalsta obligātos nosacījumus produkta atbilstībai (CE marķējums) un tam paredzētās atbilstības novērtējuma procedūras, kas nākotnē attieksies arī uz privātimportētājiem. Direktīvu galvenajā atbildīgajā - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā paredzēts 8.maijā.  Interesanti, ka pie šī Transporta komitejas atzinuma strādāja vairāki Latvijas deputāti - bez atzinuma gatavotāja R. Zīles, "ēnu ziņotāji" no Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības (Greens/ALE) grupas bija Tatjana Ždanoka, bet no Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālās (GUE/NGL) grupas - Alfrēds Rubiks. Pie tam Eiropas Tautas Partijas (EPP) grupas "ēnu ziņotājs" bija poļu deputāts, Liberāļu (ALDE) grupas - Igaunijas deputāte un "Brīvības un demokrātijas Eiropa" (EFD) grupas - lietuviešu deputāts.